ជាងបាញ់ថ្នាំ

Division :  Customer Service Department
Location :  Phnom Penh

Job Requirement

 • ត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច២ឆ្នាំលើជំនាញបាញ់ថ្នាំ
 • បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (ថ្នាក់ទី៩)
 • ចេះអាននិងសរសេរភាសាខ្មែរបានល្អ
 • ចេះធ្វើការលាយពណ៌បានល្អ
 • មានប័ណ្ណបើកបរ
 • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស (កាន់តែប្រសើរ)
 • ការងារក្រុមល្អនិងចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលា

Job Description

 • ធ្វើការវាយតំលៃនិងព្យាករណ៍ចំពោះពេលវេលា និង តំលៃនៃការជួសជុល
 • ធ្វើការរៀបចំការលាយថ្នាំពណ៌ និងការងារបាញ់ថ្នាំ
 • មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ និង ប្រាកដថារាល់ការងារទាំងអស់មានគុណភាពល្អ និងប្រគល់ជូនអតិថិជនទាន់ពេលវេលាតាមកាលកំណត់
 • រៀននូវបច្ចេកទេសថ្មីនិងចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលបានផ្ដល់ឲ្យពីក្រុមហ៊ុន
 • រាយការណ៍ភ្លាមៗអំពីភាពជាប់គាំងឬភាពមិនប្រក្រតីក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការបាញ់ថ្នាំជាមួយរថយន្ដ
 • ថែរក្សាឧបករណ៍ឱ្យបានស្អាត និងយកទុកកន្លែងដើមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួច
 • បញ្ចប់ការងារបាញ់ថ្នាំដោយអនុវត្ដតាមការណែនាំនិងពេលវេលាដែលបានកំណត់
 • ធ្វើការត្រួតពិនិត្យគុណភាពនិងកត់ចំណាំការងារដែលបានធ្វើរួច ដើម្បីរាយការណ៍ទៅថ្នាក់ដឹកនាំ
 •  សំអាតកន្លែងធ្វើការមុននិងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីធានានូវសុខុមាលភាព និងសុវត្ថិភាព
 • ធានាមិនអោយមានការបាញ់ថ្នាំសងភ្ញៀវវិញឡើយ
 • ការងារផ្សេងៗនឹងត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធានផ្នែក

How to apply

Interested candidates are requested to submit a Cover Letter and detailed CV stated position clearly with a current photo to the address below:

TOYOTA (CAMBODIA) CO., LTD.

Human Resource & General Affairs Division

Russian Federation Blvd, Phum Borey 100 Khnong, Sangkat Tuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

Or E-mail: recruitment@toyota.com.kh

Tel: 017 333 521 / 017 222 077 / 086 333 198 

Only shortlisted & qualified candidates will be notified. Resumes will be kept confidentially and non-returnable.